پنج هپمون شناسی خطا باید هرگز بسازید

From
Jump to: navigation, search


پژوهشگران استرالیایی یک شیء عجیب و چرخان را در کهکشان راه شیری کشف کردهاند که با هرچیزی که هپمون شناسان تا به حال دیدهاند، متفاوت است. حال این پرسش به میان میآید که سیارات گازی و سنگی چطور بوجود آمدند؟ گفته میشود که اختر نماها درخشندهترین اشیاء عالم هستند. کهکشان فعال کهکشانهایی هستند که عمده انرژی که از آنها ساطع میشود از منبعی به جز ستارگان و گرد و غبار تأمین میشود. برخی منابع بهطور قاطع گفتهاند که عبارتِ راه شیری منحصراً اشاره به نواره نوری دارد که خودِ کهکشان در شب تولید میکند، در حالی که نامِ کهکشانِ راه شیری باید برای اشاره به خودِ کهکشان هم بهکار رود. سایر مشخصات آن از جمله قطر ، ترکیب شیمیایی و دما در طول عمر آن تغییر می کند در حالی که محیط آن بر چرخش و حرکت آن تأثیر می گذارد. وقتی که حرکت کهکشان مورد بحث است، باید در ذهن نگه داشته شود. سن قدیمیترین هپمونای که تاکنون در کهکشان کشف شده (اچای ۱۵۲۳-۰۹۰۱) در حدود ۱۳٫۶ میلیارد سال تخمین زده شدهاست، (تقریباً به قدمت جهان) که با استفاده از اشعهٔ ماورای بنفش طیفسنج بزرگ برای اندازهگیری حجم برلیم دو هپمونٔ خوشه دی کروی تخمین زده شدهاست.


با در نظر گرفتن اینکه سن تخمین زده شده برای هپمونها در خوشهٔ کروی ۸/۰±۴/۱۳ میلیارد سال است، سن قدیمیترین هپمونها در راه شیری در حدود ۸٫۰±۶٫۱۳ میلیارد سال تخمین زده میشود. در فاصلهٔ بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار سال نوری از خورشید مرکز کهکشان وجود دارد که یک سیاهچاله کلانجرم و خوشههای هپمونای کروی زیادی وجود دارد. پروکسیما قنطوری کوچکترین هپمون در میان این سه هپمون یک کوتولهی قرمز است که جرم آن ۰٫۱۲ برابر خورشید است و نزدیکترین هپمون از این منظومهی هپمونای به ما است. در ژانویه ۲۰۱۳ پژوهشگران و هپمونشناسان مؤسسه فناوری کالیفرنیا اعلام کردند که در کهکشان راهشیری به ازای هر هپمون دست کم یک سیاره موجود است. در نهایت هم مغز داخل ذرت را دوباره خشک و آسیاب میکنند تا آرد ذرت یکدستی را به دست آورند. اجزای واقع در هالهٔ کهکشان را نیز که تراکم کمتری دارند، به صورت ستارگانی مجزا در سایر قسمتهای آسمان مشاهده میکنیم. این کهکشان در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی نوری، به صورت نوار شیری رنگی در پهنهٔ آسمان دیده میشود. در طی چند میلیارد سال پس از تولد اولین ستارگان در عالم، جرم کهکشان راه شیری به اندازهای زیاد بود که نسبتا سریع میچرخید این نکته از اصل بقای تکانه زاویهای ناشی میشود.

و این نوار نورانی تنها نشانگر آن دسته از ستارگان راه شیری است که در راستای صفحهٔ کهکشان قرار گرفتهاند. سطح آن دسته از سیاراتی که دارای جو هستند ممکن است به وسیلهٔ باد یا آب دچار فرسایش شود. این منظومه و دو هپمونی دیگر که فاصلهی بیشتری دارد با هم یک منظومهی چند هپمون ای می سازند. با این حال، معلوم نیست گستردگی این قرار داد چگونه است، و عبارت راه شیری بهطور مداوم در هر دو مفهوم استفاده میشود. با این حال، معلوم نیست گستردگی این قرار داد چگونه است، و عبارت راه شیری به طور مداوم در هر دو مفهوم استفاده می شود. قبلاً، این دو کهکشان، در حدود ۲ ٪ از جرم کهکشان راه شیری، خیلی کوچک برای تأثیرگذاری در کهکشان راه شیری در نظر گرفته شد. راه شیری کهکشانی مارپیچی میلهای است. گروه لنز پار مگ کلکسیونی از زیبا ترین عکس های کهکشان راه شیری را برایتان جمع آوری کرده است.


نکته تلخ این ماجرا این است که مهدی قائدی، بازیکن محبوب خیلی از آبی ها خود را در حد هپمون معصومی پایین آورده و علاوه بر تغییر در تیپ و استایل، جلو دوربین ها نیز کلاس گذاشته. صفحهٔ کهکشانی که برآمدگی ای به سمت بیرون دارد، دارای قطری در حدود ۷۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ سال نوری است. قطر صفحهٔ کهکشان راه شیری حدود ۱۰۰ هزار سال نوری یا ۳۰٬۰۰۰ پارسک است (تقریباً ۱۰۱۷ کیلومتر). شعرای یمانی A یک هپمون رشته اصلی (هپمون بزرگ) است و هپمون همراه آن، شعرای یمانی B (هپمون کوچک) یک کوتوله سفیداست.عامل پایداری کوتوله سفید، فشار تبهگنی الکترون استگرانش روی سطح یک کوتوله سفید ۳۵۰ هزار برابر گرانش زمین است. بخش اصلی اجزای تشکیل دهندهٔ کهکشان (هپمونها، گاز و غبار) در قالب بازوهای مارپیچی در سطح تخت این دیسک قرار دارند. به گزارش جماران، حسن باغبانی روز شنبه در گفت و گو با هپمون افزود: سلام دنیا! – hepmon اتحادیه بین المللی هپمون شناسی(آی.ای.یو) مرجع اصلی فعالیتهای هپمون شناسی و تصمیمگیریها این حوزه در سطح جهانی است و کشورها با پرداخت حق عضویت و اجرای فعالیتها برای سند راهبردی این اتحادیه شرایطی فراهم میکنند تا هپمون شناسان و دانشمندان آنها بتوانند در این سازمان عضویت داشته باشند.